By In Uncategorized

کابل؛شهر عشق

نوشته (انگلیسی) : نسیم دادفر – محصل دیپارتمنت اداره تجارت
امتیاز تصویر: نسیم دادفر
ترجمه: احمد فیصل عمران

این شهر ممکن است هزاران زخم داشته باشد اما برای همیشه به من دیارم خواهد بود. شهری که خود یک راز است بین هزاران رمز و راز. شهر عشق؛ که خیلی صدمه دیده اما هنوز هم زیبا است به مانند غروب خود. آری ! این رنگ و این غروب به تعریف پایان روز مبدل شده است، یا هم پایان جهان. اما شهر ما خود اش یک جهان است ، و خود اش یک افسانه است.

کابل؛شهر عشق.

One Response to

  1. ذوفنون says:

    خیلی زیبا نوشتید

Leave a Reply to ذوفنون Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *