By In مقاله ها

تو می‌توانی برنده شوی

نویسنده: زهرا واحدی – محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

موفقیت به معنای به هدف رسیدن است؛ ولی این که موفقیت یعنی چی؟ طرز دید هر شخصی در مورد این کلمه فرق می‌کند، به طور مثال برای بعضی‌ها موفقیت یعنی ثروت برای بعضی هم صحت خوب برای بعضی هم آرامش و به همین گونه هر شخص دید متفاوت در این باره دارد، ولی در یک تعریف کلی برای موفقیت می‌توان گفت که موفقیت یک سفر است نه مقصد ما هیچ گاهی به آن نمی‌رسیم چون بعد از رسیدن، دنبال هدف دیگر می‌رویم و همین طور به راه ما ادامه می‌دهیم. آنچه ما را به موفقیت نزدیک می‌سازد یا هم پل ارتباطی میان فرد و موفقیت، آرزو داشتن است قسمی که ناپلیون در کتاب خود می‌نویسد: «هر آن چیز را که مغز انسان تصور و باور  می‌کند مغز آن را به دست می آورد« 

مردی روزی نزد سقراط آمد و پرسید رمز موفقیت چیست؟

سقراط در جواب گفت فردا صبح کنار ساحل بیا؛ آنها با هم در کنار ساحل دیدن سقراط از مرد خواست تا با او داخل دریا برود تا جای رفتن  که تنها سرشان بیرون آب  ماند. سقراط ناگهانی مرد را گرفت و در آب غطه داد مرد تلاش می‌کرد تا سر را از آب بیرون کند چون سقراط قوی بود مرد را زیر آب محکم گرفت زمانی که مرد سرخ و کبود شد سقراط سر او را رها کرد اولین کاری که این مرد نمود نفسک زدن و کشیدن یک آه عمیق بود سقراط پرسید زمانی که زیر آب بودی بیشتر چه چیزی می‌خواستی

مرد جواب داد: هوا. سقراط گفت آن است رمز موفقیت زمانی که تو موفقیت را به شدتی که هوا را خواستی بخواهی پس آن را خواهی یافت

پس داشتن آرزوها و هدف‌های بزرگ ما را خیلی زود به موفقیت می‌رساند و سبب می‌شود تا برنده بمانیم آنچه همیشه در ذهن باید داشته باشیم، کنار گذاشتن آرزوهای کوچک است چون آرزوهای کوچک نتیجه مطلوب در پی ندارند. انسان‌های که در طول دوره‌های تاریخ سر زبان‌ها و افراد موفق بودند،  دارای اشتیاق بیشتر، انگیزه قوی و همچنان کارکردهای عالی بودند .آنان هیچ گاه خسته نشده اند چون می‌دانستند که زندگی هیچ گاه به میل‌شان پیش نمی‌رود و به همین سبب با مشکلات سازگار بودند و خود را گام به گام به موفقیت رساندند، به هدف رسیدند و کسانی برای برنده شدن بازی می‌کنند با فشار و کار سخت موفق می‌شوند

 در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت موفقیت و کامیابی چیزی نیست که تصادفی به آن دست یابیم یا هم در دنیا کدام عصای جادوی نیست که ما را سراغ موفقیت برساند تا زمانی که خودمان تلاش نکنیم.  همیشه این را به خاطر بسپاریم که در هر داستان موفقیت یک داستان شکست نیز است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *