By In مقاله ها

محیط زیست و زنده‌گی

نویسنده: نازنین محمدی _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

ارزش محیط زیست: محیط زیست، محیطی که در چهار اطراف ما قرار دارد از ارزش زیاد برخوردار است  و هر انسان‌ وظیفه دارند تا از محیط مراقبت کند که مراقبت از محیط زیست ضامن صحت انسان می‌باشد.  ارزش محیط زیست این است که تمامی موجودات زنده‌ می‌تواند از آن برای نیازمندی‌های اولیه زنده‌گی خود سود بجوید، از جمله آب و هوا، آکسیجن، درختان و دیگر منابع طبیعی که باید در این زمینه بیشتر مراقب محیط‌ زیست باشیم

انواع محیط زیست: محیط زیست سه نوع است : _محیط زیست طبیعی:  آب، خاک، هوا، گیاه‌هان،جنگل‌ها، دشت و دریاها و غیره می‌باشد. محیط زیست طبیعی محیطی است که انسان‌ها برای در پدید آوردن آن نقش ندارد عوامل محیط زیست طبیعی به دو نوع می‌باشد: جانداران ( حیات‌وحش، رویش طبیعی) و بی‌جانان (آب، هوا و خاک)  _محیط زیست مصنوعی: راه‌ها، جوی‌بارها، مناطق زیستن و غیره می‌باشد و ساخته شده توسط خود انسان است _محیط زیست اجتماعی: این محیط از خانواده آغاز می‌شود و همسایه‌گان، همکاران، فروشنده‌گان، دوستان رهگذران جامعه شهری و روستای را شامل می‌شود

چالش‌های محیط زیست: جهان با چالش‌های متفاوت محیط زیستی رو به رو است  به گونه مثال می‌توان گفت  آلوده‌گی آب و هوا، آلوده شدن آب‌های زیر زمینی، آب‌های سطحی، دریاها و فرسوده شدن خاک که باعث کاهش حاصلات در زمین‌های زراعتی می‌شود. هم‌چنان  تغییر آب و هوا که با افزایش درجه حرارت محصولات زراعتی را کاهش می‌دهد 

حقوق محیط زیست: حقوق می‌تواند به عنوان یک ابزار یا وسیله در مقابل تعیین دستورها ایجاد شود و قانون را دربر گیرد که با رعایت آن به نتیجه مثبت پایان یابد.  در این‌جا نیز ما می‌توانیم با استفاده از حقوق محیط زیست، مقرراتی را که میان طبعیت و انسان ساخته شده است را در نظر ‌گیریم. حقوق محیط زیست یعنی انسان‌ها در مقابل عناصر مختلف محیط زیست چه مقرراتی را باید مد نظر گیرند.  جهت تنظیم رابطه میان عناصر محیط زیستی مثل آب و هوا، خاک ، نباتات و حیوانات با انسان، نیاز به حقوق محیط زیست داریم .  مقررات محیط زیست می‌تواند جلوگیری از قطع درختان، حفظ و پاک نگهداشتن از محیط وسایر بخش‌ها را داشته باشد. محیط زیست یک بخش عمده و اساسی ما را تشکیل داده ارتباط با سایر موارد خورد و بزرگ زنده‌گی مان را در بر می‌گیرد، پس باید توجه بیشتردر مراقبت از محیط زیست مان داشته باشیم تا نتیجه‌ی مثبت را در زنده‌گی خود دریافت کنیم 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *